CIVIC 5 ---------- 1992-1995

1213.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Evo Plus" (Coupe & Sedan)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Evo Plus" (Coupe & Sedan)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Grubier" (Coupe & Sedan)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Grubier" (Coupe & Sedan)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "MT Sport" (Coupe & Sedan)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "MT Sport" (Coupe & Sedan)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "OldSchool" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "OldSchool" (Hatchback)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "NewSchool" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "NewSchool" (Hatchback)
394.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK5 - "F7" (All Civic 1991-1995)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK5 - "F7" (All Civic 1991-1995)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Night Vision" (Sedan & Coupe)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Night Vision" (Sedan & Coupe)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Night Vision" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Night Vision" (Hatchback)
910.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)
- BODY KIT - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)
394.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK5 - "Evo" (All Civic 1991-1995)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK5 - "Evo" (All Civic 1991-1995)
394.00 EUR - REAR BUMPER - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)
- REAR BUMPER - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)
273.00 EUR - SIDE SKIRTS - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)
- SIDE SKIRTS - Honda Civic MK5 - "Evo" (Coupe & Sedan)