CIVIC 6 ---------- 1996-2000

750.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
- BODY KIT - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
750.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Hatchback)
750.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
325.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "D12" (Coupe / Sedan & Hatchback)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "D12" (Coupe / Sedan & Hatchback)
325.00 EUR - REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
- REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
- SIDE SKIRTS - Honda Civic MK6 - "D12" (Hatchback)
325.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Coupe / Sedan & Hatchback)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Coupe / Sedan & Hatchback)
325.00 EUR - REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
- REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
- SIDE SKIRTS - Honda Civic MK6 - "Grubier" (Sedan & Coupe)
750.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Hatchback)
325.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Coupe / Sedan & Hatchback)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Coupe / Sedan & Hatchback)
325.00 EUR - REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Hatchback)
- REAR BUMPER - Honda Civic MK6 - "MT Sport" (Hatchback)