CIVIC 8 ---------- 2006-2011

750.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
325.00 EUR - FRONT BUMPER - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
- FRONT BUMPER - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
325.00 EUR - REAR BUMPER - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
- REAR BUMPER - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
- SIDE SKIRTS - Honda Civic MK8 - "Evo" (Hatchback)
700.00 EUR - ADD ON KIT - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
- ADD ON KIT - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
275.00 EUR - FRONT BUMPER LIP - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
- FRONT BUMPER LIP - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
275.00 EUR - REAR BUMPER LIP - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
- REAR BUMPER LIP - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
- SIDE SKIRTS - Honda Civic MK8 - "MT Sport" (Hatchback)
1250.00 EUR - HOOD - Honda Civic MK8 - "MT Carbon" (Hatchback)
- HOOD - Honda Civic MK8 - "MT Carbon" (Hatchback)
1275.00 EUR - HOOD - Honda Civic MK8 - "R Mugen, Carbon" (Hatchback)
- HOOD - Honda Civic MK8 - "R Mugen, Carbon" (Hatchback)
598.00 EUR - DIFFUSOR KIT - Honda Civic S / R MK8 - "Epiqe"
- DIFFUSOR KIT - Honda Civic S / R MK8 - "Epiqe"
900.00 EUR - BODY KIT - Honda Civic MK8 - "F1" (Hatchback)
- BODY KIT - Honda Civic MK8 - "F1" (Hatchback)